Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

Ismét Európai Uniós támogatást nyert a Csete Balázs Általános Iskola

A Csete Balázs Általános Iskola tantestülete ismét sikeresen pályázott.
A HEFOP /2006/2.1.5 B kódszámú, Halmozottan hátrányos Helyzetű tanulók integrációs nevelése (Adaptációs pályázat II.) című pályázattal közel 13 000 000 Ft-ot nyertünk a Napközi Otthonos Óvodával és a jászkiséri Etnikai Szervezettel konzorciumot alkotva. Pályázatunk célja az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók siker orientált oktatása, továbbtanulási esélyeik növelése érdekében az integrált nevelési módszereket alkalmazzuk.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos pedagógiai módszerek alkalmazása már nem felel meg az elvárásoknak, nem tölti be funkcióját, illetve csak korlátozottan alkalmas a problémás gyermekek oktatására, felzárkóztatására. Nem nyújt megfelelő teret és lehetőséget az egyenlő esélyek megteremtéséhez, a hátrányok csökkentéséhez. Egyértelművé vált, hogy új, a megváltozott igényekhez igazodó pedagógiai módszerek kidolgozására, alkalmazására van szükség. A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása az óvodai és általános iskolai pedagógiai programok továbbfejlesztésével valósítható meg. A speciális felzárkóztató, fejlesztő mikrocsoportokban kidolgozott programok alkalmazása eredményesebbé teszi az életre való felkészülést, felkészítést. Konkrét célunk a kompetencia-alapú oktatási programcsomagok bevezetéséhez szükséges feltételrendszer megteremtése, a módszertani eljárások, digitális tartalom befogadása, az új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítása, tanórai alkalmazása.
Az integrált nevelési módszerek alkalmazásával célunk iskolánkban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási hátrányainak csökkentése, az egyéni képességekhez igazított tudás biztosítása, a tanulók felkészítése az érdeklődésüknek megfelelő pályaválasztásra és továbbtanulásra, a kulcskompetenciák elsajátíttatása, a különböző műveltség tartalmak komplex, többoldalú megközelítése, a tudás iránti igény kialakítása, fejlesztése. Ezzel párhuzamosan szükséges a pedagógiai kultúra megújítása, az oktatási szemléletmód megváltoztatása új módszerek kidolgozásával, bevezetésével.
Összegzésként összefoglalva a kitűzött és megvalósítandó legfontosabb céljaink:
 • lemaradások csökkentése,
 • továbbtanulási esélyek kiegyenlítése,
 • kirekesztésektől mentes rendszer megteremtése,
 • egyénre szabott felzárkóztatás megvalósítása mikrocsoportos foglalkozások keretében,
 • tanulóbarát iskolai környezet kialakítása,
 • a gyermekek sikerélményhez juttatása,
 • intézményfejlesztéshez és pedagógiai módszertan fejlesztése,
 • a gyakorlati megvalósításban résztvevők szakmai továbbképzése, integrált neveléshez szükséges kompetenciák kialakítása,
 • integrált nevelést-oktatást támogató szakirodalom beszerzése,
 • a közvetett célcsoportok aktív bevonása a megvalósításba,
 • példaértékű konzorciális együttműködés kialakítása.
Az előkészítés, megvalósítás, már az elmúlt tanévben kezdetét vette azokkal a továbbképzésekkel, melyek részét képezték a pályázatnak, s melyek a gyakorlati megvalósításhoz nyújtanak segítséget a pedagógusaink számára. 3x30 órás tréning során szereztünk alkalmazható új ismereteket az integrációs pedagógiai rendszerről, az óvoda-iskola átmenetről, valamint a differenciálásról. A sikeresen, záródolgozattal befejeződött továbbképzések után elkezdtük a gyakorlati megvalósítást. Megalakult az IPR project team, s tagjainak vezetésével a szakmai mikrocsoportok. Elkészültek a munkatervek, melyek alapján elindult a fejlesztő program. Az óvoda-iskola átmenetet segítő mikrocsoport már részt vett az első szakmai napon szeptember 10-én Budapesten, ahol a kétnevelős modellt ismerhették meg kollégáink. A szakmai munkánkhoz, program megvalósításához elengedhetetlen eszközök is megérkeztek intézményünkbe. Örömmel tölti el tantestületünket, hogy az Európai Uniónak köszönhetően, a HEFOP-os pályázatok lehetőséget nyújtanak olyan európai színvonalú nevelési-oktatási tevékenységek megvalósítására, melyek a XXI. Századi követelményekhez igazodnak, s egyúttal a hátrányokkal küzdő tanulók számára megkönnyítik, segítik az ismeretszerzést, tanulást. Ilyen pályázatok híján a hozzánk hasonló hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek esélyegyenlősége csorbulna.

Csete Balázs Általános Iskola
igazgatósága


Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
EFOP 3.2.3-17 - Befektetés a jövőbe
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2023