Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér
Az iskola logója.

Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér

A Hősök téri épületA Kossuth téri épületKépek az iskola épületekrőlKépek az iskola épületekrőlNapköziUszoda

"A Bükk csodái"
komplex természettudományos tehetségsegítő tábor

NTP-KTMK-MPA-12-031

Nyertes projektünk fő célkitűzése, hogy fejlesszük tanulóink természettudományos kompetenciáit változatos, tanórán kívül tevékenységek segítségével. Célunk a közvetlen környezetük jelenségeinek megtapasztalásával a tanulók környezeti tudatának fejlesztése, amit a terepi ismeretterjesztés, a tájértékek és azok összefüggéseinek bemutatása révén érhetünk el. Célunk továbbá, hogy felfedezzék, a természettudományos tantárgyak szorosan összefüggnek, kapcsolatuk szerves, tudásanyaguk komplex, így a megismerési folyamat is komplex. Nem lehet elválasztani egy táj természeti jellemzőit. Célunk ezen túl, hogy felfedezzék az alapvető összefüggéseket és ne csak tankönyvekből sajátítsák el az ismereteket mechanikusan., hanem kreatív gondolkodásuk fejlesztésével fejlesszük a problémamegoldó képességeiket is.

A projekt elsődleges célcsoportja iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói voltak, hiszen a tanítási órák jócskán leszűkült időkeretében a kísérletek száma drasztikusan lecsökkent, emiatt a gyerekek tanulás iránti motiváltsága, szorgalma, az erőfeszítés értékként való elfogadása egyre inkább alábbhagyott.

Ráadásul a fizika, a kémia és a biológia a legnehezebb, legelvontabb tantárgyak közé tartozik. Bármily kevés is az időnk- az órán a tanulásnak, az ismeretek rögzítésének kell leginkább teret engednünk. A tábor segítségével lehetőség nyílik kiegészíteni az órán látottakat, hallottakat. Még inkább módunk nyílik a gyerekek figyelmét ráirányítani a természettudományos tantárgyak mindennapi életben szinte mindenütt jelenlévő voltára, szükségességére, nélkülözhetetlenségére és komplexitására.

Ezekkel a foglalkozásokkal nagymértékben hozzájárulunk a tanulók környezettudatos magatartásának kialakításához. Segítséget jelentenek a szemléletformálásban, melyben nagy fontosságot kapott a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés. A sikeres kísérletek, és az átélt tudás szépségében a tanulók örömet lelnek. Az önállóan végzett tevékenységek nagymértékben fejlesztik a problémamegoldó gondolkodásukat.

Iskolánkban az eddig elaprózott természettudományos tehetséggondozásnak új dimenziót jelentett ez a projekt, hiszen az ÖKO iskola projektelemei, a tanórai ismeretszerzés projektelemei és a szakköri tehetséggondozás projektelemei egy sűrített programban, intenzív formában találkoznak és ez által fejtik ki jótékony hatásukat diákjaink természettudományos kompetenciáinak fejlesztése irányában.
NTP logoÖkoiskola logo

Facebook logo
E-Kréta

e-ellenőrző

Örökös Ökoiskola logo
EFOP 3.2.3-17 - Befektetés a jövőbe
Határtalanul!

(c) Csete Balázs Általános Iskola - Jászkisér - 2008-2022